BTW

Wetten

Wet van 25 april 2014 tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen.

(BS van 16 mei 2014)

Deze wet past de actuele benamingen aan van de administraties van de FOD Financiën in de fiscale wetboeken en de fiscale wetten aan de nieuwe organisatiestructuur van de FOD Financiën.

 

Wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance.

(BS van 22 mei 2014)

Deze wet: 

  • stelt de verhoging van de drempel van de omzet tot 15.000 euro voor de toepassing van de vrijstellingsregeling van de btw in het voordeel van de kleine ondernemingen
  • vult het Btw-Wetboek aan door invoeging van een artikel 56bis met het oog op een betere overeenstemming met de communautaire Europese regelgeving inzake de regeling voor kleine ondernemingen.

 

Wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen.

(BS van 19 juni 2014)

Deze wet voert een btw-vrijstelling in voor de diensten van reisbureaus met betrekking tot reizen die buiten de Europese Gemeenschap worden verricht.

 

Programmawet van 19 december 2014.

(BS van 29 december 2014, ed. 2)

Deze programmawet stelt nieuwe regels voor telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten en langs elektronische weg verrichte diensten aan niet-belastingplichtigen. Die worden vanaf 1 januari 2015 belast in de lidstaat waar de ontvanger van de dienst is gevestigd, ongeacht de plaats waar de dienstverrichter is gevestigd.

Koninklijke besluiten

Koninklijk besluit van 21 maart 2014 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4 en 20 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde.

(BS van 27 maart 2014, ed. 2)

Dit KB voert een verlaagd btw-tarief van 6% in voor de leveringen van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers met uitsluiting van leveringen bestemd voor commerciële of professionele activiteiten.

 

Koninklijk besluit nr. 19 van 29 juni 2014 met betrekking tot de vrijstellingsregeling van belasting over de toegevoegde waarde in het voordeel van kleine ondernemingen.

(BS van 9 juli 2014)

Dit KB stelt een nieuw uitvoeringsbesluit ingevolge de invoeging van artikel 56bis in het Btw-Wetboek met betrekking tot de vrijstellingsregeling van de btw in het voordeel van kleine ondernemingen.

 

Koninklijk besluit van 27 november 2014 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 22, 23 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde.

(BS van 8 december 2014, ed. 3)

Dit KB past meerdere koninklijke besluiten inzake btw aan als gevolg van de invoeging van artikel 56bis in het Btw-Wetboek met betrekking tot de vrijstellingsregeling van de btw in het voordeel van kleine ondernemingen.